Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

STATUT

 

BONIFRATERSKIEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

I WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

 

 

Preambuła:

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie w Marysinie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie dekretu nr 19/2000 Prowincjała Zakonu Bonifratrów w Polsce stosownie do Kodeksu Prawa Kanonicznego 222 1 i 2,   zgodnie z zapisem art.39 nr 2 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP z dnia 17 maja 1989r.(DZ. U. Nr 29/1989, poz.154 z późn. zmianami .)

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Ośrodek jest kościelną jednostką organizacyjną podległą Prowincji Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego (Bonifratrów) w Polsce.
 2. Ośrodek prowadzi działalność pożytku publicznego.
 3. Ośrodek ściśle współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, oraz   z innymi instytucjami pomocy społecznej, policją, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty oraz innymi podmiotami działającymi  w szeroko rozumianym obszarze pomocy.
 4. Ośrodek realizuje zadania zlecone gmin i powiatów w obszarze pomocy społecznej, w szczególności zadania obejmujące pomoc rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

 § 2.

Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3.

Ośrodek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego   w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. Zmianami ),
 2. Konstytucji Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego oraz Statutów Generalnych zatwierdzonych przez LXIV Nadzwyczajną Kapitułę Generalną w roku 1997,
 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami ),
 4. Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz.  874 z późniejszymi zmianami ),
 5. Niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II.

Cele i zadania Ośrodka

§ 4.

 Do celów i zadań Ośrodka należy:

 1. Przeciwstawianie się i zwalczanie wszelkich aktów przemocy,
 2. Przyczynianie się do wzrostu bezpieczeństwa życia lokalnej społeczności,
 3. Poprawa warunków bytowych ludzi biednych,
 4. Niesienie pomocy ludziom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych,
 5. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych związanych z doznawaną przemocą,
 6. Profilaktyka i edukacja w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych związanych z doznawaną przemocą,
 7. Propagowanie praw człowieka,
 8. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 9. Ochrona i pomoc poszkodowanym,
 10. Pobudzenie solidarności i współpracy społecznej,
 11. Promocja i organizowanie wolontariatu na rzecz pomocy ludziom biednym  i samotnym,
 12. Zapewnienie opieki duchowej,
 13. Przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i udzielenie im wsparcia.

 § 5.

 Przy Ośrodku działa Ośrodek Wczesnej Interwencji „Marysinek”, którego celem  i zadaniem są:

 1. Ochrona i promocja zdrowia,
 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. Upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 4. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 5. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

   § 6.

Ośrodek realizuje cele przez:

 1. Pomoc socjalną, psychologiczną, prawną, pielęgniarską i duszpasterską w obszarze problemów rodzinnych.
 2. Prowadzenie akcji propagandowych.
 3. Prowadzenie hostelu dla osób, dla których pobyt w rodzinnym środowisku jest niemożliwy lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.
 4. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Pomoc rzeczową i żywnościową dla osób najuboższych.
 6. Zapewnienie kompleksowej pomocy psychospołecznej polegającej na:Szeroko rozumianą profilaktykę.
  1. Prowadzeniu interwencji kryzysowych w siedzibie Ośrodka,
  2. Prowadzeniu interwencji kryzysowych telefonicznych,
  3. Prowadzeniu interwencji kryzysowych w domu osoby potrzebującej
  4. Prowadzeniu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
  5. Prowadzeniu poradnictwa socjalnego i prawnego,
  6. Prowadzeniu działalności edukacyjnej i informacyjnej,
  7. Animowaniu i prowadzeniu grup wsparcia.
 7. Wspieranie inicjatyw mających na celu ograniczenie przemocy i podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
 8. Organizację szkoleń i konferencji.
 9. Podnoszenie kwalifikacji kadr Ośrodka.
 10. Prowadzenie działań mających na celu likwidację zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży.
 11. W ramach realizowania programów społecznych Ośrodek może przyjmować osoby objęte działaniem programu.
 12. Prowadzenie Ośrodka Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, działającego w zakresie:
  1. wczesne wykrywanie i profilaktyka w zakresie niepełnosprawności u dzieci,
  2. diagnostyczne badania lekarskie,
  3. badania dzieci logopedyczne i psychologiczne,
  4. wczesne usprawnianie i rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością,
  5. rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych i z zaburzeniami rozwojowymi,
  6. integracja dzieci niepełnosprawnych pełnosprawnymi,
  7. organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i integracyjnych na otwartej przestrzeni,
  8. wspieranie psychologiczne i materialne samotnych matek i kobiet w trudnej sytuacji życiowej,
  9. poprawa wiedzy rodziców na temat zachowań mających wpływ na zdrowie ich potomstwa,
  10. podnoszenie kwalifikacji kadr medycznych,
  11. podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie wczesnego wykrywania i profilaktyki niepełnosprawności,
  12. organizowanie zabaw i konkursów ruchowych dla podopiecznych Ośrodka,
  13. promowanie i organizowanie wolontariatu.

 

ROZDZIAŁ III.

Siedziba i obszar działania Ośrodka.

§ 7.

 1. Siedzibą Ośrodka jest Marysin - Piaski.
 2. Ośrodek prowadzi działalność na terenie powiatu gostyńskiego oraz w szczególnych przypadkach na terenie ościennych powiatów.
 3. Ośrodek może prowadzić działalność w innych jednostkach organizacyjnych zlokalizowanych na obszarze innych województw.

 

 

ROZDZIAŁ IV.

Zasady udzielania pomocy i opieki

§ 8.

Pomoc i opieka w zakresie celów realizowanych przez Ośrodek jest dostępna dla każdego, szczególnie dla ludzi biednych, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, zagrożonych przemocą.

 

ROZDZIAŁ V.

Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 9.

 1. Działalność Ośrodka nadzoruje i wykonuje uprawnienia kontrolne i nadzorcze przewidziane w niniejszym Statucie, każdorazowy Prowincjał Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego w Polsce, zwany dalej Prowincjałem.
 2. Organ nadzoru nie może  być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  
 3. Do kompetencji Prowincjała należy w szczególności:
  1. sprawowanie kontroli nad działalnością Ośrodka,
  2. określanie celów i zadań Ośrodka,
  3. inicjowanie nowych kierunków i sposobów działania Ośrodka,
  4. przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Ośrodka.

  § 10.

 

 1. Ośrodkiem kieruje Przeor Konwentu OO Bonifratrów w Marysinie.
 2. Osoba uprawniona do reprezentowania Ośrodka nie może  być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 3. Bezpośrednią pracą Ośrodka zajmuje się Kierownik wskazany przez Przeora Konwentu OO Bonifratrów w Marysinie.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa samodzielnie Przeor Konwentu OO Bonifratrów w Marysinie.
 5. Przeor Konwentu OO Bonifratrów może udzielić pełnomocnictwa do działania  w imieniu Ośrodka Kierownikowi Ośrodka.

 

§ 11.

 

 1. Kadrę Ośrodka w ramach dostępnych środków stanowią:
  • Pedagog,
  • Pracownik socjalny,
  • Psycholog,
  • Prawnik.
 2. Do współpracy Ośrodek może pozyskiwać wolontariuszy.
 3. Kadrę Ośrodka Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci  „ Marysinek” stanowią :
  • Personel medyczny : lekarze,  rehabilitanci, fizjoterapeuci, logopedzi.
  • Personel pedagogiczno-psychologiczny (pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, terapeuta rodzin i inni wg  potrzeb )
  • Personel administracyjny wraz z odrębną kadrą do kierowania „ Marysinkiem”
  • Pozyskiwani do współpracy wolontariusze.

 

ROZDZIAŁ VI.

Gospodarka finansowa Ośrodka.

  § 12.

 

 1. Ośrodek finansowany jest z dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej, a także z  wpływów z działalności statutowej, dotacji i kontraktów państwowych.
 2. Wszelkich zmian w majątku trwałym Ośrodka (sprzedaż, użyczenie, zastaw, remont, modernizacja, zakup nowych składników majątkowych, nowe inwestycje, leasing, pożyczka, kredyt) dokonuje Przeor Konwentu Bonifratrów w Piaskach – Marysinie za pisemną zgodą Rady Prowincji Zakonu Bonifratrów.
 3. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa dla jednostek organizacyjnych wykonujących zlecone zadania publiczne.
 4. Nadwyżka przychodów nad kosztami Ośrodek przeznacza na działalność pożytku publicznego.  

    

Niedopuszczalne jest  

 § 13.

 

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Ośrodka w stosunku do Przeora Konwentu OO Bonifratrów w Marysinie, pracowników oraz osób,  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania majątku na rzecz Przeora Konwentu OO Bonifratrów w Marysinie a także na rzecz pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku Ośrodka na rzecz Przeora Konwentu OO Bonifratrów w Marysinie, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Ośrodka,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe 

 ROZDZIAŁ VII.

Postanowienia końcowe.

 

§ 14.

 

 1. Prawo nadania Statutu Ośrodka, wprowadzanie w nim zmian i uzupełnień należy  do Przeora Konwentu OO Bonifratrów w Piaskach – Marysinie.
 2. Decyzję o likwidacji Ośrodka podejmuje Prowincjał Zakonu Św. Jana Bożego w Polsce.
 3. Statut staje się obowiązujący od dnia wpisu Ośrodka jako organizacji pożytku publicznego do Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Zmiany i uzupełnienia Statutu mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.